Mağusa SOS Veriyor!

Mağusa SOS Veriyor!

Nasıl Bir Yerel Yönetim ?

Mağusa İnisiyatifi olarak bir araya gelen aktif vatandaşlar olarak siyasetin yereldeki önemine güveniyor, yaratacağı dönüşüm gücüne yüksek değer veriyoruz.

Demokratik toplumların bir gereği olarak, yetkilerin yerel otoritelere dağıtılarak, yerinden yönetimin etkin hale getirilmesine inanıyoruz.

Buna uygun olarak 1985 yılında imzaya açılan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı doğrultusunda ortaya konulan:

1) Yerel makamların her türlü demokratik rejimin temellerinden birisi olduğuna,

2) Vatandaşların kamu işlerinin sevk ve idaresine katılma hakkının demokratik bir ilke olduğunun ve bu hakkın kullanım alanının yerel düzeyde kullanılması gerektiğine,

3) Gerçek yetkilerle donatılmış yerel makamların varlığının hem etkili hem de vatandaşlara yakın bir yönetim sağlayacağı ilkelerinden hareketle,

Demokratik, şeffaf ve hesap verebilir yerel yönetim yapılarına yüksek önem veriyor, yaşadığımız Kent Mağusa’nın da bu ilke ve değerler ışığında Mağusa Belediyesi’nde olan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.

Mağusa Belediyesi’nden Kaygılıyız

Mağusa İnisiyatifi olarak kentimiz Mağusa’nın çeşitli alanlarda ciddi sıkıntılarla karşılaştığını gözlemlemekteyiz. Merkezi idareden kaynaklanan çeşitli sıkıntıların yanında, doğrudan yerel yönetimden kaynaklanan sıkıntıların da olması Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in görevini en iyi şekilde yerine getiremediğini gözler önüne sermektedir.

Su Sorunu

İsmail Arter, kendi seçim broşüründe Proje 6 olarak Su Temini Projesinde kendi vizyonunu “Su bağlantı altyapısı tamamlanacak, belediye sınırları içerisindeki tüm halkımız suya kavuşacak” şeklindeydi.

Ancak, su önceki dönemlerde olmadığından çok daha büyük bir sorun olarak ortaya çıkmakta, Mağusalıların şu an en büyük sorunu haline gelmiştir.

Belediye Başkanı İsmail Arter kısa bir süre önce Mağusa’nın su sıkıntısını, Güzelyurt’tan gelen su miktarının azalmasına bağlamıştır. Halbuki çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiler, su sıkıntısının sadece Güzelyurt kaynaklı olmadığını doğrulamıştır. Bunun yanında, hali hazırda var olan su arıtma şebekesinin de verimli çalışmadığı ortaya çıkmıştır. Özellikle arıtma tesisinin neden verimli kullanmadığını araştırdığımızda ise, KIBTEK’e olan borçların ödenmesine yönelik yeterli mali gücün olmadığı cevabının verildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Aldığımız detaylı bilgiye göre, 2014 yılında kente verilen 2.408.067 TL değerinde su sağlanırken, 1.575.600 TL faturalandırılmıştır. Yüzde 35 değerinde kaçak tespit edilmiştir. Aynı dönemde ayrıca faturalanan tutarın tahsilat oranının da %80.1 seviyesinde olduğu görülmektedir. Buna göre, net olarak tahsilatı gerçekleştirilen su oranı %52.8 civarındadır (%65.4 faturalanan oranın %80.1 i tehsil edildi) Şu an ise faturalanan miktar kente sağlanan su oranının %66.7’si civarındayken, Kasım ayı sonunda tahsilat oranı, %68 civarındadır. Mevcut veriler tahsilat oranında bir gerileme olma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu göstermektedir.

Mali Sorunlar

Geçtiğimiz dönemlerde mali yapısı son derece güçlü olan Mağusa Belediyesi, son bir buçuk yıl içerisinde kendi borçlarını ödeyemeyecek durumda olması bizleri mali yapıyı da değerlendirmeye itmiştir. Bu bağlamda belediyenin bir ekonomik kurtarma paketi hazırlığında olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Ancak kurtarma paketinin esas mantığının borçların borçla ödeneceği bir tercih olduğu ortaya çıkmaktadır.

CTP’li Belediye Meclis üyelerinin yaptığı açıklamaya göre Mağusa Belediyesi’nin borç durumu aşağıdaki gibidir:

Toplam cari borçlar: 6.085.639 TL

Banka kredi borcu: 3.550.864 TL

Kıb Tek’e borç: 1.370.000 TL

Toplam Borç: 11.006.503 TL

Son bir buçuk yıl içerisinde hiçbir yatırım yapmayan Mağusa Belediyesi’nin hangi sebeplerle kurtarma paketine ihtiyaç duyduğu sorgulanmaya açıktır. Mağusa Belediyesi’nin bir buçuk yıl önce güçlü bir mali yapıya sahipken, bugün belediyenin batma riskinin olması kabul edilebilir değildir. Alınacak borç tüm Mağusalıların yaşam kalitesine de tehdit oluşturmaktadır.

Belediyenin mali gelirlerinde herhangi bir düşüş olmaksızın, giderlerinin bu denli artması buna rağmen Mağusalı’nın hayat kalitesini arttıracak herhangi bir yatırım yapılmamış olması da gider kaleminin artış sebebinin açıklanmasının zaruri olduğunu göstermektedir. Ayrıca bütçe kalemlerinde, usule uygun olmayan bir biçimde aktarımlar yaparak belediye kaynaklarının siyasi rant amaçlı kullanılması da dikkat çeken bir başka unsurdur. Bilinen ve bilinmeyen istihdamların ise açığa kavuşması gerekmektedir.

Kanalizasyon Sorunu

Bir diğer önemli konu ise kanalizasyon sorunudur. Geçmiş dönemde yapılan kanalizasyonun sorunlarının olması, ardından gelen yasal süreçlerin sonucunda Avrupa Birliği’nin kendinden kaynaklanan sorunlardan dolayı 9 milyon euro harcanan kanalizasyonun tamiratı için 6 milyon euro ayırdığını biliyoruz. Ancak bu ayrılan 6 milyon euro dururken hangi sebepten olduğu bilinmeksizin Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından tamirat projesinin başlamamış olması bu tamirat miktarının yakın zamanda kullanım süresinin dolacağı riskini oluşturmaktadır. Bu yüzden sorunlu kanalizasyonun, tamiratının mümkün olmamasını getirecektir.

Çevre ve İmar Sorunu

Atıl bir görüntüye sahip Mağusa’da ana arterler halen kaldırımsızken 2 yıl önce Tuzla’da, Mağusa Devlet Hastanesi arkasında başlatılan rekreasyon projesi de bir başka sorunlu unsur olarak karşımızda durmaktadır. Tuzla’da, dere yatağı ve Hastane yanında 2 yıldan beridir proje yapılması beklenen alan çöp malzemeleriyle doldurulmaya devam edilmektedir. Bu mekanın bir çöplük haline geldiği o kadar kanıksanmıştır ki buraya özel şirketler de çöplerini, inşaat artıklarını boşaltmaktadırlar.

Son olarak kentin imar planının olmaması, kentin sağlıklı gelişmesine bir engel teşkil etmektedir. İmar ve yapıların izinleri ile ilgili keyfi uygulamaların olması da kente büyük zarar vermektedir. Hali hazırda hiçbir kamulaştırma çalışmasının yapılmadığı kentin nüfusu hızla artmasına bağlı olarak kontrolsüz ve çarpık olarak büyümektedir.

Tutulamayan Sözler…

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, seçim süreci boyunca 29 farklı projeden söz etmiş. Genelde verili hizmetlerin geliştirilmesine ve yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik projeler ortaya koymuştur. Geçen süre içinde aşağıda sıralanan projelerden hiçbirinin başarılı bir biçimde gerçekleştirilmediği ortaya çıkmıştır.

İsmail Arter’in seçim bildirgesindeki projeleri aşağıdaki gibidir:

 1. Kentsel Tasarım ve İmar Planı
 2. Altyapı, atık su entegre ve organik tarım projesi
 3. Yay güvenliği ve Engelli dostu kent projesi
 4. Salamis Yolu düzenleme ve tramvay projesi
 5. Çok Katlı otopark projesi
 6. Su temini projesi (Yeni yerleşim yerlerine su verilecek)
 7. Tuzla – Glapsides yürüyüş ve bisiklet yolu bağlantı projesi
 8. Çöp rehabilitasyon projesi
 9. Glapsides Plajı rekreasyon projesi
 10. Gülseren Göleti Doğal yaşam parkı projesi
 11. Ağaçlandırma projesi (Göl ve Çamlık bölgesi)
 12. Eğlence Parkı (10.000 m2)
 13. Hendek ışıklandırma ve düzenleme projesi
 14. Suriçi Kültür Sanat Merkezi ve Tarih Müzesi projesi
 15. Mağusa Uluslararası Yat Limanı projesi
 16. Mağusa Gelişim Akademisi – MGA Projesi (Sadece MAGEM tabelası değiştirilmiştir)
 17. Mağusa Gençlik Merkezi’nin Tüm Halka Açılması Projesi
 18. Derinya Plajı düzenleme projesi
 19. DAÜ –Tuzla kavşağı bölünme projesi
 20. Perşembe pazarı yenileme projesi
 21. Yeni mezbaha ve Hal projesi
 22. Aydınlık Mağusa projesi (Tüm yollar ve sokakların aydınlatılması)
 23. Hayvan barınağı projesi
 24. Mağusa Terminal projesi
 25. Tabela Levha Sistemi yenileme projesi
 26. Her mahalleye bir park projesi
 27. Kent Konseyi (STÖ, DAÜ, Muhtarların, BB ve Meclis Üyeleriyle toplantı)
 28. Uluslararası Kültür Sanat Projeleri
 29. Okul Öncesi Eğitim Kurumları projesi

Sonuç

Son bir buçuk yıl içerisinde korkutucu biçimde kötüleşen Mağusa Belediyesi’nin hizmetleri ve mali kapasitesinin bu hale gelmesi son derece düşündürücüdür. Bir an önce gerekenin yapılmaması durumunda, daha kötü sonuçların da ortaya çıkacağı açıktır.